Privacybeleid (AVG)

Privacybeleid Technea Duurzaam

 

Als Technea Duurzaam geven we veel om jouw privacy. We verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Bovendien gaan we erg zorgvuldig om met deze informatie en stellen deze gegevens nooit beschikbaarheid aan derden voor commerciële doelstellingen. In dit privacybeleid lees je:

  1. Welke gegevens we verzamelen
  2. Waar deze gegevens voor worden gebruikt
  3. Met wie en onder welke voorwaarden we de gegevens delen met derden
  4. Hoe we gegevens opslaan en hoe we de gegevens beschermen tegen misbruik
  5. Welke rechten je hebt

Geldigheid

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Technea Duurzaam. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15/05/2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt bovendien de geldigheid van alle voorgaande versies. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen me Wim Terpstra. Zijn contactgegevens staan aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

 

1. Websitesoftware

 

Website
Onze website is ontwikkeld door het bedrijf Invest Online en draait op de software en draait op de software WordPress. Persoonsgegevens die je aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Invest Online heeft namelijk inzicht in jouw gegevens. Ze hebben namelijk toegang tot de website om ons (technische) ondersteuning te bieden. We hebben echter een privacy-contract opgesteld dat zij deze gegevens nooit gebruiken voor een ander (commercieel) doel.

Invest Online is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Invest Online maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de website. Er worden daarbij geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

2. E-mail en mailinglijsten

 

MailChimp
Wij versturen onze digitale nieuwsbrieven via MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres daarbij nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail zie je bovendien de ‘unsubscribe’ link. Als je hierop klikt en je uitschrijft, ontvang je geen nieuwsbrieven meer.

Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

3. Verzenden en logistiek


GLS
Als je een bestelling bij ons plaatst, zullen we dit pakket moeten bezorgen. Wij maken daarom gebruik van de bezorgdienst van GLS. Om het producten te kunnen versturen, is het noodzakelijk om jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS te delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt GLS jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Vellema Transport B.V.
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Vellema Transport B.V. voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met Vellema Transport B.V. delen. Vellema Transport B.V. gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Vellema Transport B.V. onderaannemers inschakelt, stelt Vellema  Transport B.V. jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

4. Facturatie en boekhouden

 

Accountview – Visma Software B.V.
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Accountview – Visma Software B.V. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.

Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Accountview – Visma Software B.V. is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Accountview – Visma Software B.V. gebruikt jouw persoonsgegevens bovendien niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

5. Externe verkoopkanalen

 

Warmteservice, Vakhandel Jansen & Eco-Logisch
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via de platformen van bovenstaande partijen. Als je via hun een bestelling plaatst, dan kan het zijn dat jouw bestel- en persoonsgegevens met ons worden gedeeld. Dit is nodig om jouw bestelling af te handelen.

We gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

 

6. Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met jouw op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming.

Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Technea Duurzaam op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je hierop kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Technea Duurzaam. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

 

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

7. Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jouw verwerking, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

 

Technea Duurzaam

Pallasweg 13

Leeuwarden 8938 AS

Nederland

T (058) 288-4739

E info@technea.nl

 

Contactpersoon voor privacyzaken

Wim Terpstra

Digitale nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bekijk hier de laatste nieuwsbrief