Algemene voorwaarden Technea Duurzaam B.V.

Bedankt voor het vertrouwen in Technea Duurzaam B.V. Ons totaal-assortiment staat bekend om duurzaamheid, installatiegemak en kwaliteit. Heb je naar aanleiding van onze algemene voorwaarden vragen? Neem dan contact met ons op via 058 – 288 47 39.

 

 

ALGEMEEN

1. Algemene voorwaarden:
In dit document lees je de algemene voorwaarden die gelden voor onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en Technea’s online omgeving, inclusief professionele ondersteuning. Deze algemene voorwaarden gelden ook indien wij voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van derden. De toepasselijkheid van jouw inkoop- of algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als wij dat uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar afspreken en dan uitsluitend voor de overeenkomst(en) waarvoor die gewijzigde afspraken zijn gemaakt. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval zullen wij met jou in overleg treden om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen, waarbij wij zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

2. Wij, Technea:
Jouw contractspartij is Technea Duurzaam B.V. Wij zijn gevestigd aan de Pallasweg 13 (8938 AS) te Leeuwarden. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 01102500. Wij handelen ook onder de naam Technea Duurzaam, Technea Nederland en Technea.

 

3. Jij, koper:
Jij bent de persoon of organisatie waaraan wij een aanbieding hebben gedaan dan wel waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten inzake de koop van een product, inclusief eventuele overeengekomen professionele ondersteuning.

 

4. Schriftelijk:
Indien in deze algemene voorwaarden wordt gerefereerd aan ‘schriftelijk’ dan wordt daarmee tevens bedoeld ‘per e-mail’ en “middels Technea’s online omgeving”.

 

AANBIEDINGEN EN OFFERTES

5. Aanbieding(en):
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij wij dat schriftelijk en uitdrukkelijk anders aangeven. Wij baseren onze aanbiedingen op de gegevens die je bij de aanvraag verstrekt. Indien je een nabestelling plaatst onder verwijzing naar een eerdere aanbieding, bekijken wij of de nabestelling onder dezelfde voorwaarden van de eerdere aanbieding kan plaatsvinden. Wij zijn hiertoe niet verplicht.

 

6. Offerte(s) en prijscalculatie(s):
De door ons gemaakte offertes en prijscalculaties zijn vrijblijvend. Deze zijn tien (10) dagen geldig, tenzij wij anders aangeven. Wij zijn slechts hieraan gebonden indien jij als koper schriftelijk binnen tien dagen aanvaardt. Wij kunnen niet aan een offerte worden gehouden indien je redelijkerwijs kunt begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien je een nabestelling plaatst onder verwijzing naar een eerdere offerte of prijscalculatie, bekijken wij of de nabestelling onder dezelfde voorwaarden kan plaatsvinden. Wij zijn hiertoe niet verplicht.

 

7. Overeenkomst:
Dit zijn alle afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt over de door jou bij ons gekochte producten en onze eventuele professionele ondersteuning. De overeenkomst bestaat uit de opdrachtbevestiging en/of de door jou getekende of aanvaarde offerte of online akkoord gegeven winkelmand/artikelen en deze algemene voorwaarden. De bepalingen in de overeenkomst hebben voorrang op de bepalingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden.

 

8. Levertijden:
De levertijden in onze offertes, orderbevestigingen en online omgeving zijn indicatief en niet bindend en zijn derhalve uitdrukkelijk niet aan te merken als fataal in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Uiteraard doen wij ons uiterste best tijdig te leveren. Wij kunnen daarbij afhankelijk zijn van derden. Mochten wij niet binnen de (indicatieve) levertijd kunnen leveren – om welke reden dan ook – dan heb je bij overschrijding van die levertijd geen recht op schadevergoeding en kun je de overeenkomst niet ontbinden. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering sluiten wij hierbij uitdrukkelijk uit waaronder tevens maar niet uitsluitend schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van het product. Dit is alleen anders indien wij schriftelijk met elkaar iets anders afspreken.

 

9. Prijzen:
De prijzen die wij in onze aanbiedingen, offertes, prijslijsten, online omgeving en calculaties noemen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. Indien na de datum van de aanvaarding van de opdracht de factoren wijzigen waarop wij onze prijzen baseren waaronder, doch niet uitsluitend, de situatie(s) waarin (a) onze toeleverancier zijn prijzen wijzigt en/of (b) de euro re- of devalueert en/of (c) belastingen, sociale lasten, invoerrechten, vrachtkosten e.d. veranderen) zijn wij gerechtigd onze prijzen tegenover jou ook te wijzigen. Eventuele vervoerskosten en verpakkingskosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Dit is alleen anders indien wij daarover schriftelijk iets anders afspreken.

 

10. Samplematerialen:
Onze samples zijn als voorbeeld bedoeld en hieraan kunnen geen enkele rechten worden ontleend Dit is alleen anders indien wij daarover schriftelijk iets anders afspreken.

 

11. Tekeningen en calculaties:
Tekening en calculaties die door ons zijn gemaakt blijven ons eigendom. Er kunnen geen rechten van derden aan worden ontleend. Het verspreiden van deze tekeningen en calculaties aan derden is niet toegestaan. Wij als Technea aanvaarden geen aansprakelijkheid indien een derde – al dan niet in jouw opdracht – deze tekeningen en calculaties van ons gebruikt bij de installatie van het product, zonder dat wij deze producten geleverd hebben en/of betrokken zijn geweest bij de installatie van deze producten.

 


UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

12. Betrokkenheid van derden:
Wij hebben te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De beoordeling hiervan ligt bij Technea.

 

13. Uitvoering in fasen:
Indien wij hebben afgesproken dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd dan kunnen wij de uitvoering van die onderdelen van de overeenkomst die tot een volgende fase behoren, uitstellen tot het moment waarop jij als koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd. Je hebt in dat geval geen recht op schadevergoeding en je kunt de overeenkomst niet ontbinden. Dit is alleen anders indien wij schriftelijk met elkaar iets anders afspreken.

 

14. Wijziging van de overeenkomst:
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen dan zullen wij je daarover tijdig informeren. Wij passen de overeenkomst dan in onderling overleg aan.

 

15. Beschikbare faciliteiten:
Indien door ons of door ons ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op jouw locatie of een door jou aangewezen locatie, draag jij als koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

LEVERING

16. Plaats van levering:
Wij leveren het product op het door jou opgegeven adres, zonder horizontaal of verticaal transport. Je dient er als koper voor te zorgen dat de leveringslocatie en de toegangswegen vrij zijn van enige obstakel(s) zodat de levering voorspoedig kan plaatsvinden.

 

17. Moment van levering:
Zodra wij weten wanneer wij een product bij jou kunnen (laten) leveren dan informeren wij jou daar over.

 

18. Deelleveringen:
Wij mogen de producten in gedeelten leveren. Dit is alleen anders indien wij schriftelijk met elkaar iets anders afspreken.

19. Afnameverplichting:
Jij bent als koper verplicht de producten af te nemen op het moment dat wij deze bij jou (laten) leveren. Indien je de afname weigert of onvoldoende informatie hebt verstrekt of onvoldoende instructies hebt gegeven die noodzakelijk zijn voor een goede levering dan zijn wij gerechtigd voor jouw rekening en risico de producten op te slaan. Ook mogen wij eventuele aanvullende vervoerskosten en verpakkingskosten bij jou in rekening brengen. Deze afnameverplichting volgt uit de overeenkomst die wij samen hebben afgesloten. Je hebt dan ook de plicht om de overeenkomst na te komen zoals afgesproken is en geen recht om de overeenkomst op welke wijze dan ook te annuleren.

 

20. Vervoerskosten en verpakkingskosten:
Wij mogen eventuele vervoerskosten en verpakkingskosten in rekening brengen. Dit geldt ook indien sprake is van deelleveringen. Wij zullen eventuele vervoerskosten en verpakkingskosten specificeren en afzonderlijk factureren.

 

INSPECTIEPLICHT EN KLACHTEN

21. Inspectieplicht:
Je bent als koper verplicht het geleverde product op het moment van feitelijke levering (laten) onderzoeken om vast te stellen of de kwaliteit en kwantiteit van datgene wat wij aan jou hebben geleverd (dan wel hebben laten leveren), overeenstemt met datgene wat wij hebben afgesproken.

22. Tijdig klachten indienen:
Mocht je onverhoopt op zichtbare tekorten stuiten dan dien je die tekorten binnen één (1) dag na levering schriftelijk aan ons te melden. Niet zichtbare tekorten dien je binnen acht (8) dagen na ontdekking, maar in ieder geval uiterlijk binnen drie (3) maanden na de levering schriftelijk aan ons te melden. Maak je geen klachtmelding of niet op tijd, dan verlies je als koper alle rechten om ons aan te spreken op die tekorten en kun je er niet meer op beroepen dat wij de overeenkomst niet zouden zijn nagekomen.

 

23. Geen opschorting van betalingsverplichtingen:
Ook als je op tijd een klachtmelding maakt blijf je als koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte producten.

 

24. Retourneren alleen in overleg:
Wens je als koper gebrekkige producten te retourneren, dan kan dat alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en op de door ons aangegeven wijze.

BETALING

25. Betaling conform afspraak:
Je bent als koper verplicht te betalen op de wijze zoals wij dat schriftelijk met je hebben afgesproken in de overeenkomst.

 

26. Geen verrekening:
Het is als koper niet toegestaan jouw betalingsverplichting(en) te verrekenen met een vordering op ons, tenzij wij hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Voor de eventuele schade voortvloeiend uit overtreding van voornoemd verbod ben jij aansprakelijk.

 

27. Niet-tijdige of onvolledige betaling:
Jouw betalingen worden achtereenvolgens in mindering gebracht op:
1) eventueel door ons gemaakte kosten; daarna
2) door jou aan ons eventueel verschuldigde rente; en tot slot
3) de hoofdsom en de lopende rente.
Wij kunnen jouw betaling weigeren als je alleen de hoofdsom wilt betalen en dus niet ook meteen onze kosten en de opengevallen en lopende rente.

 

28. Onmiddellijke opeisbaarheid:
Indien aan jouw zijde sprake is van een liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling dan zijn onze vorderingen op jou als koper onmiddellijk opeisbaar.

 

29. Incassokosten:
Indien jij als koper niet conform de gemaakte afspraken (waaronder niet tijdig of onvolledig) betaalt, komen alle kosten voor jouw rekening die wij (laten) maken om ervoor te zorgen dat jij jouw verplichtingen jegens ons toch nog nakomt. In beginsel stellen wij de incassokosten vast op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 125,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur. Indien wij echter aantoonbaar hogere kosten hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dienen deze hogere kosten door jou betaald te worden.

 

30. Opschortingsrecht:
Wij behouden ons het recht voor om bestellingen c.q. opdrachten niet uit te leveren dan wel uit te voeren totdat jij alle betalingsverplichtingen aan ons hebt voldaan. De nog niet verwerkte materialen blijven ons eigendom tot je betaalt. Het is jou als koper niet toegestaan enige verplichtingen uit de met ons afgesloten overeenkomst op te schorten, tenzij wij hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Voor de eventuele van schade voortvloeiend uit overtreding van voornoemd verbod ben jij aansprakelijk.

 

31. Geen garantie:
Je kunt geen aanspraak maken op garantie indien je niet of niet volledig aan jouw betalingsverplichtingen voldoet.

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO OVERGANG

32. Eigendomsvoorbehoud:
Alle door ons geleverde producten, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, calculaties, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven ons eigendom, ook indien de producten bewerkt werden, totdat jij als koper alle verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomsten bent nagekomen, vorderingen veroorzaakt door tekortschieten daaronder begrepen.

 

33. Toestemming tot betreden locatie:
Voor het geval dat wij onze eigendomsrechten willen uitoefenen, geef je als koper reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijk toestemming aan ons of door ons aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar onze eigendommen zich bevinden en die producten mede terug te nemen. Voor de te maken kosten van terugneming ben jij aansprakelijk.

 

34. Verpandingsverbod:
Jij bent als koper niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, ben jij verplicht ons zo snel als redelijkerwijs mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

 

35. Doorverkoop:
Door ons geleverde producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

36. Risico overgang:
Zodra producten feitelijk aan jou of aan een door jou aangewezen derde zijn geleverd of zaken aan jou of aan een door jou aangewezen derde ter beschikking zijn gesteld, draag jij als koper alle beschadigings-, verlies- en vernietigingsrisico’s. Wij dragen hierin geen enkele aansprakelijkheid.

 

37. Verzekeringsplicht:
Als koper ben je verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op ons verzoek ter inzage te geven. Op ons eerste verzoek ben je bovendien gehouden om ons inzage te verschaffen in de afgesloten polissen.

GARANTIE

38. Garantie product:
De door ons geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de gebruikelijke kwaliteitseisen en zijn geschikt voor het doel waarvoor ze geleverd zijn, vrij van gebreken. Wij hebben speciale garantievoorwaarden en garantievergoedingen. Dit zijn separate garantiedocumenten die wij van toepassing hebben verklaard en aan jou hebben verstrekt.

OPSCHORTING,ONTBINDING EN OPZEGGING

39. Bevoegdheid tot opschorting en ontbinding:
Wij mogen de nakoming van onze verplichtingen uitstellen of de overeenkomst zonder schriftelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
– jij als koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– jij als koper wordt geconfronteerd met (een aanvraag tot): (i) faillissement, (ii) surseance van betaling, (iii) (gedeeltelijke) liquidatie of (iv) onder curatelestelling
– jij als koper (onderdelen van) jouw onderneming of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, jij jouw onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt of de bedrijfsuitoefening geheel of gedeeltelijk staakt;
– er ten laste van jou als koper conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
– jou als koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van jouw verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra jij zekerheid stelt, vervalt de bevoegdheid tot uitstellen of ontbinding, tenzij de vertraging in het stellen van de gevraagde zekerheid dusdanig is dat de nakoming van de overeenkomst in alle redelijkheid niet meer van ons kan worden verlangd;
– ons na het sluiten van de overeenkomst andere omstandigheden dan hiervoor genoemd ter kennis zijn gekomen die ons goede grond geven te vrezen dat jij als koper de verplichtingen niet (meer) zult nakomen.
– verder is het ons toegestaan de overeenkomst op elk moment zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder opgave van redenen op te zeggen.

 

40. Gevolgen ontbinding:
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op jou als koper onmiddellijk en ten volle opeisbaar. Indien wij de nakoming van onze verplichtingen uitstellen, behouden wij onze aanspraken jegens jou zoals die voortvloeien uit de wet en overeenkomst.

 

41. Recht op schadevergoeding:
In geval wij de nakoming van onze verplichtingen uitstellen dan wel de overeenkomst ontbinden, behouden wij ons steeds het recht voor om naast de gemaakte kosten ook een (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

42. Teruggave ter beschikking gestelde zaken:
Indien wij aan jou als koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking hebben gesteld, ben je gehouden die zaken binnen veertien (14) dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig aan ons te retourneren. Indien je dit niet doet, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor jouw rekening.

 

43. Gevolgen bij geen teruggave:
Indien jij als koper, om welke reden ook, en nadat wij jou daartoe hebben aangemaand, de door ons aan jou ter beschikking gestelde zaken niet teruggeeft dan hebben wij het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging van de ter beschikking gestelde zaken, op jou als koper te verhalen.

AANSPRAKELIJKHEID

44. Beperking aansprakelijkheid:
Wij als Technea spannen ons tot het uiterste in om de met jou gemaakte afspraken na te komen. Onze aansprakelijkheid beperkt zich echter in alle gevallen tot de verplichtingen voortvloeiende uit de garantiedocumenten. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde producten door onze leveranciers en/of de fabrikanten in alle redelijkheid aan ons kunnen worden tegengeworpen, zullen wij op onze beurt ook aan jou als koper kunnen tegenwerpen. Voorts is onze aansprakelijkheid beperkt tot alleen directe schade. Verder is de aansprakelijkheid van Technea, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot het daadwerkelijk betaalde factuurbedrag althans het deel van de factuurwaarde dat betrekking heeft op de aansprakelijkheid. Indien de aansprakelijkheid van Technea gedekt is door de aansprakelijkheidsverzekering van Technea, dan beperkt de schade zich tot het door de verzekeraar van Technea uitgekeerde bedrag.

 

45. Uitsluiting van aansprakelijkheid:
Wij als Technea aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, met in begrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Technea, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, het product of de installatie, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Wij als Technea zijn nooit aansprakelijk voor schade door misgelopen opbrengst als gevolg van niet functioneren van het product en/of onjuiste installatie of calculaties.

 

46. Opzet of bewuste roekeloosheid:
De beperking van onze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Technea, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

 

47. Tijdig claimen:
Je moet een eventuele schadeclaim zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) weken na ontdekking van de schade, aan ons melden. Uiterlijk binnen twee (2) maanden nadat je bekend bent geraakt met de schade, dan wel daarmee bekend had kunnen zijn, moet je ons daarvoor schriftelijk aansprakelijk stellen, anders vervallen jouw rechten.

 

48. Directe schade:
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;
– de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Technea aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
– redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover jij als koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

 

49. Maximale vergoeding:
Wij als Technea vergoeden maximaal een uurloon van € 45,– exclusief btw voor de in het voorgaande artikel genoemde kosten.

 

50. Vrijwaring:
Jij als koper vrijwaart Technea, haar werknemers of andere door ons ingeschakelde hulppersonen voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke jou toekomen jegens ons als Technea.

51. Eigen verzekering:
Indien en voor zover jij enig aan de overeenkomst verbonden risico hebt verzekerd, ben je gehouden
eventuele schade onder die verzekering te vorderen.

OVERMACHT

52. Geen aansprakelijkheid in geval van overmacht:
Wij als Technea zijn niet aansprakelijk wanneer wij ten gevolge van overmacht onze verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kunnen nakomen. Wij zullen je zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien sprake is van een overmachtssituatie.

 

53. Definitie overmacht:
Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van onze verplichtingen verhinderden, terwijl die omstandigheden niet aan ons toe te rekenen zijn. Onder overmacht aan onze zijde wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot:
(i) overmacht van onze toeleveranciers;
(ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van onze toeleveranciers;
(iii) transportmoeilijkheden;
(iv) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden;
(v) werkstakingen binnen ons bedrijf;
(vi) bovenmatig ziekteverzuim bij het personeel;
(vii) overheidsmaatregelen (waaronder in- en uitvoerverboden en inreis- en visumbeperkingen);
(viii) ingrijpende wijzigingen in valutaverhoudingen
(ix) elektriciteitsstoring;
(x) ernstige bedrijfsstoringen, waaronder storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijv. door cybercriminaliteit of hacking);
(xi) brand;
(xii) energie- en/of grondstoffencrisis, waaronder ook valt abnormale prijsstijgingen van grondstoffen en energie;
(xiii) weersomstandigheden als gevolg waarvan wij of door ons ingeschakelde derden de werkzaamheden niet naar behoren danwel veilig kunnen uitvoeren;
(xiv) natuurrampen;
(xv) oorlog en terroristische aanslagen; en
(xvi) overige situaties die naar ons oordeel buiten onze invloedssfeer vallen die de nakoming van onze verplichtingen jegens de opdrachtgever tijdelijk of blijvend verhinderen.

 

54. Beroep op overmacht bij al bestaande tekortkoming:
Wij als Technea hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze verplichtingen uit de overeenkomst hadden moeten nakomen.

 

55. Uitstel in geval van overmacht:
Wij als Technea kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst uitstellen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

56. Gedeeltelijke facturering in geval van overmacht:
Voor zoveel wij ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk onze verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen of deze zullen kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte naar ons oordeel zelfstandige waarde toekomt, zijn wij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Jij bent dan als koper gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

OVERIG

57. Intellectuele eigendom en auteursrechten:
Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behouden wij als Technea onze rechten en bevoegdheden voor die ons toekomen op grond van de Auteurswet. Het is jou als koper niet toegestaan veranderingen in de producten aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of wij uitdrukkelijk en schriftelijk iets anders zijn overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door ons tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, calculaties, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van ons, ongeacht of deze aan jou als koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk iets anders zijn overeengekomen. Alle door ons eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, calculaties, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door jou als koper te worden gebruikt en mogen niet door jou zonder voorafgaande toestemming van ons worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Wij als Technea behouden het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Jij als koper vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door jou als koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

58. Geheimhouding:
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en/of kennis die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Tenzij één der partijen krachten de wet tot bekend of openbaarmaking van die gegevens, informatie en/of kennis verplicht is. Informatie en/of kennis geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Naam, adres, woonplaats en projectgegevens mogen te allen tijde door ons als Technea gebruikt worden als referentie en voor acquisitiedoeleinden tenzij jij als koper schriftelijk binnen veertien (14) dagen na het tot stand komen van de overeenkomst kenbaar hebt gemaakt dit absoluut niet op prijs te stellen.

 

59. Geen werving/overname personeel:
Jij zult als koper gedurende de looptijd van de laatste overeenkomst alsmede twee (2) jaren na beëindiging daarvan, op geen enkele wijze (ook niet indirect), tenzij je daarover goed zakelijk overleg met ons hebt gehad, medewerkers van Technea of van ondernemingen waarop Technea ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor je laten werken. Indien je dit toch doet, verbeur je aan Technea een direct en zonder nadere aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van EUR 100.000,– per overtreding, te vermeerderen met EUR 5.000,– voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Technea op nakoming van dit verbod en het vorderen van volledige schadevergoeding.

 

60. Bevoegde rechter:
Wij streven ernaar een geschil met jou door middel van goed overleg tot een oplossing te brengen. Indien wij niet tot een oplossing komen, is de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland locatie Leeuwarden bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen. Wij hebben tevens het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar jij als koper bent gevestigd.

 

61. Toepasselijk recht:
Op elke overeenkomst tussen jou en Technea is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

62. Privacy en gegevensbescherming:
Als je een overeenkomst met ons aangaat of een offerte opvraagt, vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, analyses, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. De door ons verkregen persoonsgegevens worden conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en zullen de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Meer informatie over hoe Technea jouw persoonlijke gegevens verwerkt, vind je in ons Privacybeleid, te raadplegen via www.technea.nl/privacybeleid-avg/. Als je geen prijst stelt op informatie over onze producten en diensten, kun je dit aan ons laten weten via www.technea.nl of telefonisch via 058 – 2884739 (lokaal tarief).

 

63. Wijzigingen
Wij houden ons het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment eenzijdig te wijzen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het moment van publicatie ervan.