Algemene voorwaarden Technea Nederland BV

Technea Nederland BV

Met 2e naam De Energie Bespaarshop

Met 3e naam Technea Duurzaam

Pallasweg 13

8938 AS Leeuwarden

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nr.: 01102500

Hierna te noemen: Technea

 

(click for English terms and conditions)

 

Artikel 1 Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen TECHNEA en een koper waarop TECHNEA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TECHNEA, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van TECHNEA en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van TECHNEA.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. TECHNEA en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. De door TECHNEA gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. TECHNEA is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 3. Levertijden in offertes van TECHNEA zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzenden eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeldt.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is TECHNEA daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TECHNEA anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht TECHNEA niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 8. Levering van goederen dient binnen 5 maanden te gebeuren. Eventuele prijsstijgingen van de bewuste produkten zullen hierna doorberekend worden aan de opdrachtgever.

 

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. TECHNEA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TECHNEA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TECHNEA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TECHNEA worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TECHNEA zijn verstrekt, heeft TECHNEA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen. Indien koper aan TECHNEA informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 4. TECHNEA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TECHNEA is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan TECHNEA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door TECHNEA of door TECHNEA ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 4 Levering

 1. Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat TECHNEA deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is TECHNEA gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
 4. Indien de zaken worden bezorgd is TECHNEA gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 5. Indien TECHNEA gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan TECHNEA ter beschikking heeft gesteld.
 6. TECHNEA is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. TECHNEA is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 5 Monsters en modellen

 1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

 

Artikel 6 Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen)

onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is

overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

 1. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen acht dagen na levering schriftelijk aan TECHNEA te worden gemeld. Niet zichtbare

behoren binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld.

 1. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst

koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van TECHNEA op de

wijze zoals door TECHNEA aangegeven.

 

 

Artikel 7 Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Indien TECHNEA met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is TECHNEA niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.
 2. TECHNEA mag prijsstijgingen doorberekenen, indien TECHNEA kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.
 3. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

 

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TECHNEA zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal TECHNEA de koper hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal TECHNEA daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

 

Artikel 9 Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient 30 procent van betaling netto bij overeenkomst plaats te vinden. Het restbedrag dient voldaan te worden volgens lid 2:
 2. Betaling dient te geschieden volgens datum op getekende opdrachtbevesting en anders binnen 14 dagen na factuurdatum waarbij de aanbetaling in mindering mag worden gebracht indien dit aangegeven staat op de factuur, op een door TECHNEA aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn aangegeven op de opdrachtbevestiging en anders de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van TECHNEA op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. TECHNEA heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. TECHNEA kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Indien betaling binnen 14 dagen na factuurdatum geschiedt zal door TECHNEA geen toeslag in rekening worden gebracht.
 7. Indien betaling na 14 dagen geschiedt is koper een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 8. TECHNEA behoudt het recht om bestellingen c.q. opdrachten niet uit te leveren/voeren totdat alle betalingsverplichtingen aan TECHNEA door de opdrachtgever is voldaan.
 9. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 10. Indien TECHNEA hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 11. De incassokosten bedragen tenminste 15 procent van het verschuldigde bedrag. Zulks met een minimum van 65,- Euro.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door TECHNEA geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van TECHNEA totdat de koper alle verplichtingen uit de met TECHNEA gesloten overeenkomsten is nagekomen, vorderingen uit hoofde van tekortschieten daaronder begrepen.
 2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht TECHNEA zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door TECHNEA geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat TECHNEA zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu

onvoorwaardelijke en onherroepelijk toestemming aan TECHNEA of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TECHNEA zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

 

Artikel 11 Garantie

1.Technea garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke kwaliteitseisen en geschikt zijn voor het doel waarvoor ze geleverd zijn, vrij van gebreken.

2.De onder 1. genoemde garantie geldt ook indien de geleverde producten zijn bestemd voor gebruik in het buitenland, mits de koper hiervan vooraf schriftelijk melding heeft gemaakt aan Technea.

3.De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na leveringsdatum.

4.Koper dient het gebrekkige product op eigen kosten te retourneren aan Technea. Indien Technea de garantieclaim gegrond acht, dan heeft Technea de keuze om ofwel zorg te dragen voor vervanging of herstel van het gebrekkige product, ofwel terugbetaling van de netto koopprijs van het gebrekkige product.

5.Deze garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het product of indien zonder schriftelijke toestemming van Technea de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen aan het product, dan wel het product hebben aangewend voor andere doeleinden dan waarvoor het product volgens de overeenkomst bestemd is.

6.Indien het product door een derde partij is geproduceerd, dan is de garantieregeling van deze derde partij van toepassing, mits Technea deze garantieregeling met de derde partij is overeengekomen.

7.Een garantieaanspraak vervalt indien deze niet wordt ingediend binnen zeven dagen nadat koper bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek.

 

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. TECHNEA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst TECHNEA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen.

– koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TECHNEA op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien TECHNEA de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 2. TECHNEA behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien TECHNEA aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. Genoemde verplichting, heeft TECHNEA het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1.De aansprakelijkheid van Technea beperkt zich in alle gevallen tot de verplichtingen voortvloeiende uit de garantieregeling opgenomen in artikel 11 van deze voorwaarden.

 1. 2.In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Technea verder beperkt tot enkel directe schade en is aansprakelijkheid voor indirecte schade uitgesloten. Verder is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde/stuksprijs van het geleverde product en indien de aansprakelijkheid betrekking heeft tot een deelleverantie, op de factuurwaarde/stuksprijs van de betreffende deelleverantie, steeds met een maximum van € 10.000,–.
 2. 3.Indien de aansprakelijkheid van Technea gedekt is door de aansprakelijkheidsverzekering van Technea, dan beperkt de schade zich tot het door de verzekeraar van Technea uitgekeerde bedrag.
 3. 4.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Technea aan de overeenkomst te laten beantwoorden ;redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.Technea vergoedt maximaal een uurloon van € 25,– voor de in het voorgaande lid genoemde kosten.

6.Koper vrijwaart Technea voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst, dan wel tengevolge van een gebrek in het geleverde product, schade lijden.

 

 

Artikel 15 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TECHNEA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TECHNEA niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TECHNEA worden daaronder begrepen.
 3. TECHNEA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TECHNEA zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel TECHNEA ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TECHNEA gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt TECHNEA zich de rechten en bevoegdheden voor die TECHNEA toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door TECHNEA tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van TECHNEA, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door TECHNEA eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van TECHNEA worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. TECHNEA behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. De koper vrijwaart TECHNEA voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 17 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als ditvoortvloeit uit de aard van de informatie. Naam, adres, woonplaats en projectgegevens mogen ten allen tijde gebruikt worden als referentie en voor acquisitiedoeleinden voor TECHNEA tenzij koper schriftelijk binnen 14 dagen na tot stand komen van de overeenkomst kenbaar heeft gemaakt dit absoluut niet op prijs te stellen.

 

Artikel 18 Niet-overname personeel

 1. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met TECHNEA, medewerkers van TECHNEA of van ondernemingen waarop TECHNEA ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 19 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van TECHNEA is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft TECHNEA het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Eventuele procedures zullen plaatsvinden voor de (kanton)rechter in het arrondissement van TECHNEA.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen TECHNEA en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 21 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de

overeenkomst.

Digitale nieuwsbrief ontvangen?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bekijk hier de laatste nieuwsbrief