Garantievoorwaarden Technea Duurzaam

Versie 01-02-2020 – Download hier het pdf-formaat. 

 

 

A. Algemeen

 1. Deze garantieregeling is uitsluitend van toepassing op producten die door Technea Duurzaam B.V. (hierna: “Technea”) zijn geleverd.
 2. Alleen degene die een koopovereenkomst met Technea heeft, in het vervolg de koper genoemd, kan een beroep doen op deze garantieregeling. Derden kunnen geen beroep doen op deze garantieregeling, in welke situatie dan ook. Deze garantieregeling kan niet worden overgedragen, tenzij dit schriftelijk met Technea is overeengekomen.
 3. In geval van tegenstrijdigheden of onduidelijkheden staat deze garantieregeling boven de garantieregeling van de fabrikant.
 4. Het bijgevoegde document genaamd “Bijdrage in arbeidskosten” is een onlosmakelijk onderdeel van deze garantieregeling. In dit document staan de vergoedingen gespecificeerd die per garantieclaim kunnen worden gevorderd.
 5. Op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, prijscalculaties en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden of onduidelijkheden gaat deze garantieregeling voor op de algemene voorwaarden.

 

B. Inhoud van de garantieregeling

 1. Technea verleent gedurende 24 (vierentwintig) maanden garantie op alle onderdelen van door haar geleverde producten, gerekend vanaf 2 (twee) weken na de factuurdatum. Dit kan anders zijn in geval van een productspecifieke garantie. De productspecifieke garanties staan vermeld in hoofdstuk H.
 2. De garantieregeling heeft alleen betrekking op de tijdens de garantietermijn gemelde materiaal- en/of fabricagefouten.
 3. Technea is uitsluitend gehouden tot een kosteloze levering van de vervangende onderdelen. De arbeidskosten en voorrijkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij daarover iets anders is afgesproken.
 4. De koper is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren van de reparatie / garantiewerkzaamheden. Technea zorgt indien gewenst voor een goede instructie.
 5. Op vervangende onderdelen verleent Technea garantie, maar alleen voor zover daarmee geen overschrijding van de originele garantietermijn plaatsvindt. Technea verleent geen garantie op vervangende onderdelen indien het te vervangen onderdeel defect is geraakt als gevolg van het gebrekkig functioneren van een aanvullend onderdeel/situatie.
 6. In geval er een product is geleverd met een verwachte opbrengst dan is het mogelijk dat er aan het einde van het jaar het product niet de verwachte opbrengst genereert. In geval van een afwijking van de verwachte opbrengst, welke verklaarbaar is door (onvoorziene) (externe) gewijzigde omstandigheden, is er geen sprake van een gebrek en kan geen aanspraak worden gedaan op deze garantieregeling. Klant aantonen

 

 

C. Beoordeling van een garantieaanspraak

 1. De aanspraak op deze garantieregeling (hierna ook: de “garantieaanspraak”) dient schriftelijk binnen 14 (veertien) dagen na de ontdekking van het gebrek bij Technea te worden ingediend, tezamen met foto’s en een beschrijving van het geconstateerde gebrek.
 2. Bij aanspraak op deze garantieregeling in geval van een lekkage dient op eerste verzoek en conform de aanwijzingen van Technea een watermonster overhandigd te worden.
 3. Technea controleert altijd of de garantieaanspraak terecht is. Zo nodig dient Technea de gelegenheid te krijgen de betreffende garantieaanspraak, eventueel op locatie, te (laten) controleren. De koper zal op eerste verzoek van Technea alle (administratieve) medewerking verlenen, zodat Technea de garantieaanspraak kan (laten) beoordelen.
 4. Alleen in overleg met Technea kan de koper voor eigen rekening een gebrekkig product retour zenden, waarbij de koper duidelijk kenbaar moet maken op welke onderdelen het door Technea geleverde product gebrekkig zou zijn. Indien de garantieaanspraak terecht blijkt, zal Technea de redelijke kosten gemoeid met het retour zenden van het product aan de koper vergoeden.
 5. Technea zal het door de koper retour gezonden product doorsturen aan de fabrikant van het product voor de beoordeling van het gestelde gebrek in relatie tot de door Technea afgegeven garantie(s). Technea volgt in beginsel het oordeel van de fabrikant van het product, tenzij dit oordeel haar onredelijk voorkomt. In dat geval overlegt Technea met de koper over het, en onder welke condities, (laten) uitvoeren van een onafhankelijk deskundigenonderzoek teneinde de garantieaanspraak opnieuw te laten beoordelen.
 6. Technea zal haar uiterste best doen om storingen en ongemakken te verhelpen. Echter, als na de beoordeling van de garantieaanspraak blijkt dat deze onterecht is ingediend, heeft Technea het recht om de eventuele gemaakte kosten (waaronder productkosten, administratiekosten, voorrijkosten, arbeidskosten en reiskosten) bij de koper in rekening te brengen.

 

 

D. Afhandeling van een garantieaanspraak

 1. Indien de garantieaanspraak terecht is ingediend dan heeft Technea de keuze om ofwel zorg te (laten) dragen voor herstel of vervanging van het gebrekkige product, ofwel de dagwaarde van het gebrekkige product terug te betalen aan de koper.
 2. Communicatie over de garantie-case vindt ten allen tijde plaats via het online ticketportaal van Technea waarbij het ticketnummer in alle communicatie gebruikt dient te worden.
 3. In geval van herstel of vervanging bepaalt Technea welk bedrijf het gebrekkige product herstelt of vervangt, tenzij partijen hierover schriftelijk iets anders hebben afgesproken.
 4. In geval van vervanging verbindt de klant zich reeds nu om de vervangen zaak aan Technea te retourneren en Technea het eigendom te verschaffen. Ook geldt in het geval van vervanging dat als het product niet meer leverbaar is, althans – naar het oordeel van Technea – niet leverbaar is binnen een redelijke termijn en onder dezelfde voorwaarden, Technea gerechtigd is het gebrekkige product met een – naar Technea haar oordeel – vergelijkbaar product te (laten) vervangen.
 5. In geval van herstel of vervanging vangt geen nieuwe garantietermijn aan.
 6. Technea is bij herstel of vervanging niet verantwoordelijk voor verticaal of horizontaal transport op locatie. De locatie waar de herstel- en/of vervangingswerkzaamheden moeten plaatsvinden, dient veilig en toegankelijk te zijn.
 7. In geval van terugbetaling van de dagwaarde van het gebrekkige product kan een dergelijk creditbedrag alleen in overleg met Technea worden verrekend met openstaande facturen aan de zijde van de koper of met door de koper gemaakte kosten. Verrekening vindt telkens plaats tot een maximum van 20% van de openstaande facturen of de gemaakte kosten en totdat het creditbedrag volledig is verrekend.
 8. Bij een niet-geringe afwijking van de verwachte opbrengst, welke niet verklaarbaar is door (onvoorziene) (externe) gewijzigde omstandigheden, heeft Technea naast de mogelijkheid van vervanging of herstel van het gebrekkige product tevens de keuze extra capaciteit toe te voegen dan wel de gemiste opbrengst ten tijde van de garantieperiode financieel te compenseren.
 9. Voor eventuele (gevolg)schade in verband met een garantieaanspraak is Technea niet aansprakelijk, waaronder tevens maar niet uitsluitend schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van het product.

 

 

E. Voorwaarden voor het ontstaan van een garantieaanspraak

 1. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantieregeling dient het door Technea geleverde product:
  1. geleverd en geïnstalleerd te zijn in Nederland, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;
  2. ten alle tijde te zijn geïnstalleerd, gebruikt en (periodiek) onderhouden in overeenstemming met de volgens de geldende wet- en regelgeving en met inachtneming van de door Technea en/of de fabrikant verstrekte (gebruiks- installatie- en onderhouds-) voorschriften van het product;
  3. te zijn geïnstalleerd conform de adviezen zoals gegeven door Technea, waarbij eventuele door Technea en/of de fabrikant beschikbaar gestelde hydraulische en elektrische schema’s op correcte wijze zijn toegepast;
  4. geïnstalleerd, (periodiek) onderhouden en gerepareerd te zijn door een door Technea voorgestelde gecertificeerde installatiemonteur dan wel door Technea voldoende deskundig bevonden installateur. Onder een gecertificeerde monteur wordt verstaan een monteur welke door Technea is gecertificeerd om (onderhouds-)werkzaamheden en in bedrijfstellingen te verrichten. Een door Technea voldoende deskundig bevonden installateur betreft een installatiebedrijf waarvan de monteurs aantoonbare kennis en ervaring hebben met de door Technea geleverde producten of met soortgelijke producten;
  5. te beschikken over de identificatiekenmerken, welke op de originele plaats zichtbaar en leesbaar aanwezig moeten zijn en welke niet mogen zijn aangepast, door wie dan ook;
  6. alleen gebruikt te worden conform de beschreven toepassing (normaal gebruik), tenzij partijen hierover voorafgaand aan de ingebruikname van het product schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

 

F. Uitsluiting van een garantieaanspraak

 1. Garantieclaims zijn uitgesloten indien het product (waaronder ook wordt verstaan de eventueel bijgeleverde toebehoren):
  1. defect is gegaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het product of indien zonder Technea haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming de koper of derden wijzigingen (waaronder mechanisch of elektronisch) hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen aan het product, dan wel het product hebben aangewend voor andere doeleinden dan waarvoor het product volgens de overeenkomst en/of handleiding bestemd is. In dat geval is de koper aansprakelijk voor alle schade als gevolg van het ontstane gebrek en vrijwaart de koper Technea tegen iedere aanspraak van derden ter zake. Ook indien de koper of een derde het product na installatie verplaatst of laat verplaatsen of wijzigingen in de installatie aanbrengt, kan de koper geen beroep meer doen op deze garantieregeling, tenzij daarover tussen partijen schriftelijk iets anders is afgesproken;
  2. door faillissement van de fabrikant van het product de garantie niet meer op de fabrikant kan worden verhaald;
  3. niet is geïnstalleerd door een door Technea gecertificeerde installatiemonteur indien dit door Technea nadrukkelijk is voorgeschreven in de handleiding van het product. Onder een gecertificeerde monteur wordt verstaan een monteur welke door Technea is gecertificeerd om (onderhouds-)werkzaamheden en inbedrijfstellingen te verrichten.
  4. overmatig vervuild is geraakt;
  5. bij reparaties of onderhoud niet door Technea geleverde onderdelen zijn toegepast, tenzij partijen hierover schriftelijk iets anders hebben afgesproken;
  6. in bedrijf is genomen zonder voorgeschreven vloeistof en/of met onder- of overdruk;
  7. in bedrijf is genomen zonder de koud waterleiding aan te sluiten via een KIWA-goedgekeurde inlaatcombinatie;
  8. defect is gegaan:
   a) als gevolg van brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer;
   b) als gevolg van bevriezing, te hoge temperatuur, corrosief systeemwater, verontreinigde toevoerlucht, onder- of overdruk, steenafzetting, onder spanning geplaatste of verkeerde uitgevoerde verbindingen, te hoge- of lage netspanning of te hoge watersnelheid in de aansluitingen van het product;
   c) als gevolg van normale slijtage;
   d) door handelingen van andere personen dan (medewerkers van) Technea of door Technea ingehuurde derden;
   e) door dieren, vandalisme, diefstal en molest;
   d) door extreme weersomstandigheden zoals extreme hagel, windhozen, wervelstormen, zandstormen e.d.;
   e) door agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk(aanslag), verf, schoonmaakmiddelen e.d..

 2. Onder deze garantieregeling valt niet:
  1. het vervangen van pakkingen, zekeringen, ontstekers, reinigen van filters, bijvullen van de installatie, programmeren van thermostaten of regelingen, schade aan mantels, onderhouds-veeg- en schoonmaakwerkzaamheden;
  2. garantieaanspraken op basis van de warmte- koudeafgifte, waarbij is afgeweken van de bij het project behorende transmissieberekening voorgestelde maatregelen;

 

G. Beperking aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Technea is beperkt tot nakoming van de in deze garantieregeling omschreven garantieverplichtingen. Technea is behoudens dwingendrechtelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de koper. Indien Technea aansprakelijk is wegens een tekortkoming in de nakoming van deze garantieregeling, kan de koper uitsluitend directe schade als gevolg van die tekortkoming vorderen en wel tot een maximumbedrag ter grootte van de oorspronkelijke aankoopprijs van het product, met uitsluiting van indirecte schade (waaronder vermogensschade en bedrijfsschade). Deze garantieregeling laat de rechten of de vorderingen van de koper op grond van de wet onverlet.

 

H. Product specifieke garantieregeling

 1. Ingevolge punt 6 hierboven verleent Technea gedurende 24 (vierentwintig) maanden garantie op alle onderdelen van door haar geleverde producten, gerekend vanaf 2 (twee) weken na de factuurdatum. Dit kan anders zijn in geval van een product specifieke garantie. Hieronder staat de product specifieke garantieregeling vermeld. Let op: deze product specifieke garantieregeling geldt in aanvulling op de hierboven onder A t/m F genoemde punten. In geval van tegenstrijdigheden of onduidelijkheden gaat de product specifieke garantieregeling voor op de hierboven genoemde punten.

 

Product specifieke garantieregeling Biomassaketels

 1. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantieregeling dient:
  1. het door Technea geleverde product door een door Technea gecertificeerde installatiemonteur in bedrijf te zijn gesteld. Onder een gecertificeerde monteur wordt verstaan een monteur welke door Technea is gecertificeerd om (onderhouds-) werkzaamheden en in bedrijfstellingen te verrichten;
  2. er gestookt te worden met pellets met kwaliteit EN-plus A1;
  3. er gestookt te worden met houtblokken met een vochtgehalte lager dan 20%;
  4. de installatiechecklist voor inbedrijfstelling (IBS) te zijn ingevuld en het origineel of een kopie van die lijst dient binnen 4 weken na inbedrijfstelling in bezit te zijn van Technea;
  5. in hetzelfde vertrek als de pelletketel zich niet een wasmachine of wasdroger te bevinden;
  6. minimaal 1 (één) keer per jaar, maar nooit later dan na 1500 branduren (80-100% maximaal vermogen), het onderhoud volgens de instructies van de fabrikant uitgevoerd te worden.

    

   Aanvullende product specifieke garantieregeling in geval van Biotech Pelletketels

  7. Technea verleent 10 (tien) jaar garantie op de lekdichtheid van de inwendige boiler gerekend vanaf de eerste inbedrijfsstellingsdatum van de boiler.
  8. Technea verleent 5 (vijf) jaar, of tot maximaal 10.000 (tienduizend) branduren, garantie op onderdelen van de boiler. De eerste 2 (twee) jaar van deze vijfjarige garantie vergoedt Technea ook eventuele arbeidskosten, zoals gespecificeerd in het bijgevoegde document genaamd “Bijdrage in arbeidskosten“.

    

   Aanvullende product specifieke garantieregeling in geval van Poujoulat Schoorstenen

  9. Technea geeft 10 jaar garantie op de materialen van Poujoulat. Uitgezonderd hierop zijn de afwerkingen. Hierop zit 2 (twee) jaar garantie.

 

Product specifieke garantieregeling Warmtepompen

 1. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantieregeling dient:
  1. het door Technea geleverde product door een door Technea gecertificeerde installateur in bedrijf te zijn gesteld. Onder een gecertificeerde monteur wordt verstaan een monteur welke door Technea is gecertificeerd om (onderhouds-)werkzaamheden en in bedrijfstellingen te verrichten;
  2. de installatiechecklist voor inbedrijfstelling (IBS) te zijn ingevuld en het origineel of een kopie van die lijst dient in bezit te zijn van Technea;
  3. minimaal 1 (één) keer per jaar het goed functioneren van de warmtepomp gecontroleerd te worden en het logbestand uitgelezen te worden door een door Technea gecertificeerde installateur. Deze controle mag ook op afstand gebeuren door het uitlezen van de software van de warmtepomp. Eventuele kosten voor deze uitlezing zijn voor rekening en risico van de koper.

    

   Aanvullende product specifieke garantieregeling in geval van AT-tec Warmtepompen

  4. Technea verleent 5 (vijf) jaar garantie op onderdelen van de AT-tec warmtepomp. De eerste 2 (twee) jaar van deze vijfjarige garantie vergoedt Technea ook eventuele arbeidskosten, zoals gespecificeerd in het bijgevoegde document genaamd “Bijdrage in arbeidskosten“.

 

 

Product specifieke garantieregeling warmteterugwinning Douchewater

 1. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantieregeling dient:
  1. De douche-wtw is een toestel en dient ten allen tijde voor service bereikbaar te zijn, zie ook punt 26 hierboven.
  2. Het serienummer van het artikel bij de garantie-aanvraag gemeld worden, bij voorkeur per foto aangeleverd.

    


   Aanvullende product specifieke garantieregeling in geval van Verticale douche-wtw’s

  3. Technea verleent 5 (vijf) jaar garantie op onderdelen van de Verticale douche wtw. De eerste 2 (twee) jaar van deze vijfjarige garantie vergoedt Technea ook eventuele arbeidskosten, zoals gespecificeerd in het bijgevoegde document genaamd “Bijdrage in arbeidskosten“.

    

   Aanvullende product specifieke garantieregeling in geval van horizontale douchegoot-wtw’s

  4. Technea verleent 5 (vijf) jaar garantie op de douchegoot met geïntegreerde warmtewisselaar en 2 (twee) jaar op het bijgeleverde rooster. Indien er gekozen wordt voor een ander dan dor Technea geleverd rooster vervalt de garantie op de douchegoot. De eerste 2 (twee) jaar van de vijfjarige garantie vergoedt Technea ook eventuele arbeidskosten, zoals gespecificeerd in het bijgevoegde document genaamd “Bijdrage in arbeidskosten“.

 

 

Product specifieke garantieregeling Zonnestroom               

 1. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantieregeling dient:
  1. Het serienummer van het artikel bij de garantie-aanvraag gemeld worden.
  2. Bij zonnepanelen geldt dat soms sprake kan zijn van kleurverschillen. Een kleurverschil wordt niet als een gebrek gezien. In geval van een kleurverschil kan geen aanspraak worden gedaan op deze garantieregeling.

    

   Aanvullende product specifieke garantieregeling in geval van zonnepanelen

  3. Technea verleent dezelfde garantie op het paneel als op het datablad van de desbetreffende fabrikant vermeldt staat.

    

   Aanvullende product specifieke garantieregeling in geval van Solax omvormers

  4. Technea verleent 10 (tien) jaar garantie op Solax omvormers. De eerste 2 (twee) jaar van deze tienjarige garantie vergoedt Technea ook eventuele arbeidskosten, zoals gespecificeerd in het bijgevoegde document genaamd “Bijdrage in arbeidskosten”.

    

   Aanvullende product specifieke garantieregeling in geval van SolarEdge omvormers

  5. Technea verleent 12 (twaalf) jaar garantie op SolarEdge omvormers. De eerste 2 (twee) jaar van deze twaalfjarige garantie vergoedt Technea ook eventuele arbeidskosten, zoals gespecificeerd in het bijgevoegde document genaamd “Bijdrage in arbeidskosten“.

    

   Aanvullende product specifieke garantieregeling in geval van SolarEdge optimizers

  6. Technea verleent 25 (vijfentwintig) jaar garantie op SolarEdge optimizers. De eerste 2 (twee) jaar van deze vijfentwintigjarige garantie vergoedt Technea ook eventuele arbeidskosten, zoals gespecificeerd in het bijgevoegde document genaamd “Bijdrage in arbeidskosten“.

    

   Aanvullende product specifieke garantieregeling in geval van StorEdge-interface

  7. Technea verleent 10 (tien) jaar garantie op StorEdge-interface. De eerste 2 (twee) jaar van deze tienjarige garantie vergoedt Technea ook eventuele arbeidskosten, zoals gespecificeerd in het bijgevoegde document genaamd “Bijdrage in arbeidskosten“.

    

   Aanvullende product specifieke garantieregeling in geval van dakmontagesystemen

  8. Technea verleent 10 (tien) jaar garantie op de door haar geleverde dakmontagesystemen. De eerste 2 (twee) jaar van deze tienjarige garantie vergoedt Technea ook eventuele arbeidskosten, zoals gespecificeerd in het bijgevoegde document genaamd “Bijdrage in arbeidskosten”.
  9. Grondgebonden systemen hebben 2 jaar garantie op alleen de geleverde materialen.
  10. Om in het geval van ballastvrije systemen van bovenstaande garantie gebruik te kunnen maken dient de installatie opgeleverd te worden met een opleverformulier welke binnen 4 (vier) weken na oplevering vergezeld met de gevraagde foto’s bij Technea aangeleverd is en welke ondertekend is door de projectleider van de koper en door de door Technea gecertificeerde installatiemonteur van de koper.

 

Product specifieke garantieregeling Boilers, Buffervaten en zonnewarmtecollectoren    

 1. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantieregeling dient:
  1. het door Technea geleverde product door een door Technea voldoende deskundig bevonden installateur geïnstalleerd te zijn. Binnen 4 weken na oplevering dient het opleverrapport ondertekent bij Technea aangeleverd te zijn. Een door Technea voldoende deskundig bevonden installateur betreft een installatiebedrijf waarvan de monteurs aantoonbare kennis en ervaring hebben met de door Technea geleverde producten of met soortgelijke producten;
  2. minimaal aantoonbaar 1 (één) keer per jaar het goed functioneren van de het product gecontroleerd te zijn, dit volgens het onderhoudsprotocol van Technea.
  3. Collectoren dienen gevuld en onderhouden te worden met door Technea geleverde anti-vries, welke jaarlijks gecontroleerd moet worden en indien uit controle blijkt dat deze niet meer voldoet moet de vloeistof worden vervangen door een bij Technea aan te schaffen anti-vries.

    

   Aanvullende product specifieke garantieregeling in geval van Consolar en Thermic boilers en buffervaten en collectoren

  4. Technea geeft 5 jaar garantie op de boilers, buffervaten en collectoren van Consolar. Echter alleen als binnen 3 weken het garantie-certificaat is ingevuld en ondertekend door installateur en eindgebruiker. En tevens binnen 4 weken na in bedrijfstelling bij Technea is aangeleverd. De eerste 2 (twee) jaar van deze vijfjarige garantie vergoedt Technea ook eventuele arbeidskosten, zoals gespecificeerd in het bijgevoegde document genaamd “Bijdrage in arbeidskosten”.
  5. Technea geeft 2 jaar materiaalgarantie op de eventuele bijgeleverde regelingen, pompen en andere elektrische onderdelen.
  6. Glasbreuk is uitgesloten van garantie.

 

Product specifieke garantieregeling Verwarming en koelings-artikelen

 1. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantieregeling dient:
  1. het door Technea geleverde product door een door Technea voldoende deskundig bevonden installateur geïnstalleerd te zijn. Een door Technea voldoende deskundig bevonden installateur betreft een installatiebedrijf waarvan de monteurs aantoonbare kennis en ervaring hebben met de door Technea geleverde producten of met soortgelijke producten;

 

 

Aanvullende product specifieke garantieregeling in geval van Variotherm-artikelen

 1. Technea geeft 10 jaar garantie op de Variotherm artikelen. De eerste 2 (twee) jaar van deze 10-jarige garantie vergoedt Technea ook eventuele arbeidskosten, zoals gespecificeerd in het bijgevoegde document genaamd “Bijdrage in arbeidskosten“. Uitgezonderd hierop zijn mechanisch draaiende delen, pompen en elektrische onderdelen of regelingen. Hierop zit 2 jaar garantie op alleen de geleverde materialen.

Digitale nieuwsbrief ontvangen?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bekijk hier de laatste nieuwsbrief